Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

niewidzialne dzieci seminarium
Niewidzialne Dzieci

Kim są dzieci, które są niewidzialne dla systemu, lub co do których nie widzi się wystarczającego powodu istnienia i życia w godnych warunkach rozwojowych, edukacyjnych, rówieśniczych? Wymykają się, są niewidzialne lub spychane są na margines usług.O niewidzialnych dzieciach w swoich badaniach i publikacjach mówi dr hab. Małgorzata Michel prof. UJ.

Najczęściej mówi się o nich: dzieci z pieczy, dzieci z ulicy, dzieci z trudnych środowisk, dzieci z patologii, „te dzieci”. Tym, co je łączy- choć ich środowiska życia są czasami od siebie odległe, jest ponoszenie konsekwencji a czasami kary za sytuację, w której się znalazły, a która jest doświadczeniem ich rodziny, najczęściej rodziców. To dorośli przebywają w izolacji penitencjarnej, popadają w kryzysy psychiczne, choroby, nie radzą sobie w codzienności, mają trudniejsze warunki życia, uwikłani są w przemoc, uzależnienia, czynniki ryzyka. Ich dzieci jednak stygmatyzowane są w szkole i środowisku lokalnym, jako: zagrożone niedostosowaniem, marginalizacją, demoralizacją, wykluczeniem.

szukamy odpowiedzi

Dlaczego dzieci tak bardzo obarczone są światem dorosłych?
Jakim językiem możemy mówić o dzieciach, aby ich nie stygmatyzować?
Kim są dzieci: “z ulicy”, “z pieczy”, “z rodzin kryminogennych”, “z patologii”, “ze środowisk patologicznych”, “z marginesu”?

My już wiemy, że dzieci nie są winne, a stosowane wobec nich mechanizmy wykluczania i stygmatyzacji nie mają uzasadnienia. Dlaczego zatem nie widzi się w nich „normalnych”, zdolnych do rozwoju młodych osób z potencjałem i zasobami? Te pytania nurtują nas od długiego czasu, dlatego chcemy o nich rozmawiać w kontekstach: rodzinnym, środowiskowym, kulturowym (np. dzieci romskie), zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców, ulicy, rodziców w izolacji penitencjarnej i psychiatrycznej, itp.”

działamy

W kooperacji: Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ, dr hab. Małgorzata Michel prof. UJ, Fundacja PROJEKT ROZ, Elżbieta Matusiak – zdecydowaliśmy się zorgnizować seminarium Niewidzialne Dzieci w kontekstach. Podejmiemy w czasie jego trwania próbę odpowiedzi na część pytań, które nas nurtują i na te “nowopojawiające się”. Odpowiedzi dadzą przyczynek do szerszego zrozumienia tematu i problematyki niewidzialnych dzieci.

O badaniach prof. Michel można między innymi przeczytać w związku z realizowanym przez nią projektem Gosia na gravelu

A my przypominamy książkę Marcina Szczygielskiego Teatr Niewidzialnych Dzieci

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.