Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znajduje się link do opracowania
dotyczącego zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Poniżej fragment pisma Pana Piotra Gołębiewskiego,
Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki
Demograficznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

„Uprzejmie informuję, iż związku z wejściem w życie nowelizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej, w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi – Opieka zastępcza
nad dzieckiem – Materiały dotyczące systemu pieczy zastępczej w Polsce zamieszczono
Podręcznik „Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pytania i odpowiedzi. Część 1”.
W sytuacji, gdy na kierowaną do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej korespondencję
dotyczącą interpretacji znowelizowanych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej odpowiedź można znaleźć w opublikowanym Podręczniku –
korespondencja ta pozostanie bez indywidualnego rozpatrzenia i bez skierowania odrębnej
odpowiedzi. Wyrażone w Podręczniku opinie nie są wiążące dla organu wydającego decyzje
w indywidualnych sprawach. Minister Rodziny i Polityki Społecznej nie jest bowiem uprawniony
do dokonywania wiążącej wykładni ustaw ani do zajmowania stanowiska w indywidualnych
sprawach, czy rozstrzygania sporów kompetencyjnych.”

Na naszej stronie znajdziecie też link do Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.