Projekt roz logo

Autorstwa Jan Basiaga i Iwona Łukasik

Ciekawe badania których celem było “określenie struktury kompetencji społecznych zawodowych rodziców zastępczych, przy zastosowaniu Kwestionariusza Kompetencji Społecznych A. Matczak (2001).

Całość można pobrać w wersji pdf ze strony wydawnictwa Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.

Badaniem objęto 167 zawodowych rodziców zastępczych realizujących zadania pogotowia rodzinnego na terenie województw śląskiego i małopolskiego.

Wyniki badań wskazują, że ponad połowa badanych charakteryzuje się przeciętnym, a więcej niż jedna trzecia wysokim poziomem kompetencji społecznych. W porównaniu do wyników populacji ogólnej matki zastępcze posiadają istotnie wyższe kompetencje w skali intymność, ojcowie zastępczy zaś w skali asertywność. W zestawieniu z przedstawicielami innych profesji społecznych (pielęgniarki, asystenci rodziny), matki zastępcze
w porównaniu do pielęgniarek posiadają istotnie wyższe kompetencje społeczne w skali intymność. W zestawieniu z asystentami rodziny, uzyskiwane wyniki są porównywalne.”

/z abstraktu do publikacji/

Jan Basiaga i Iwona Łukasik prezentują badania własne dotyczące kompetencji społecznych zawodowych rodziców zastępczych –  Kompetencje społeczne zawodowych rodziców zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020; 593 (8): 44-58.

Więcej rekomendowanych badań naukowych znajdziecie tutaj.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.